آدرس : اصفهان، شاهین شهر، خیابان عطار، فرعی یازدهم غربی، مجتمع اداری دیاموند
 تلفن های تماس :

0315737 – 09375650765

قبل از تکمیل فرم به موارد زیر توجه نمایید:
لطفا از قسمت ورودی جدید (+) نسبت به تکمیل اطلاعات سربرگ گردشکار و فرم گردشکار اقدام نمایید، سپس از قسمت چاپ یا اکسل آن را به صورت پی دی اف یا اکسل دانلود نمایید. (روی هر گزینه تنها یکبار کلیک نمایید)
2- با کلیک بر روی هر ردیف و گزینه ویرایش نسبت به تکمیل هر ردیف اقدام نمایید.

سربرگ گزارشکار ناظر

wdt_ID مشکلات روز تاریخ نام ناظر نام پروژه
2 1 2 3 4 5

گزارشکار ناظر

wdt_ID توضیحات فعالیت مفید مدت حضور محل حضور
36 1 2 3 4