آدرس : اصفهان، شاهین شهر، خیابان عطار، فرعی یازدهم غربی، مجتمع اداری دیاموند
 تلفن های تماس :

0315737 – 09375650765

قبل از تکمیل فرم به موارد زیر توجه نمایید:
لطفا از قسمت ورودی جدید (+) نسبت به تکمیل اطلاعات سربرگ گردشکار و فرم گردشکار اقدام نمایید، سپس از قسمت چاپ یا اکسل آن را به صورت پی دی اف یا اکسل دانلود نمایید. (روی هر گزینه تنها یکبار کلیک نمایید)
2- با کلیک بر روی هر ردیف و گزینه ویرایش نسبت به تکمیل هر ردیف اقدام نمایید.

سربرگ گزارشکار سرپرست

مشکلات/توضیحات wdt_ID روز تاریخ وضعیت آب و هوا نام پروژه
1 ..

اطلاعات اکیپ

wdt_ID نام اکیپ نام اکیپ 1 نام اکیپ 2 نام اکیپ 3 نام اکیپ 4 نام اکیپ 5 نام اکیپ 6 نام اکیپ 7 نام اکیپ 8 مجموع نیروهای فعال
1 تعداد ..... ..... ...... ..... ...... ...... ...... ....... .....

گزارشکار سرپرست

wdt_ID متراژ/تعداد پیمانکار شرح عملیات نوع عملیات ردیف
1 1 2 3 4 5